LOGOPEDSKI TRETMANI

Rad sa djecom sa Down sindromom zahtijeva angažovanost multidisciplinarnog tima, kako bi svaki od njih u svojoj domeni doprinio boljem napredovanju djeteta. Angažovanjem logopeda te nabavkom potrebnih didaktičkih pomagala omogućiti će se pomoć djeci koja imaju jezične i govorne teškoće, kao i komunikacijske teškoće. 

Logopedski rad se provodi u dva različita termina u dvije hronološki različite grupe djece (mlađa grupa djece od 2 do 4 godine i starija grupa djece- školski uzrast djece) .

Logopedski rad se provodi individualano ili u grupi, u skladu sa dnevnom  aktivnosti  grupe, cjelokupne atmosfere i raspoloženja članova grupe.