PSIHOLOŠKO-PEDAGOŠKA PODRŠKA

Rad sa djecom sa Down sindromom uz pedagoško-psihološki savjetodavni rad, podrazumijevao bi i radionice kojima je svrha zadovoljiti tri osnovna područja odgoja: egzistencijalni, socijalni i humanistički odgoj. Ovakvim pristupom ovoj populaciji ponudili bismo usvajanje znanja i vještina vezano za zdravstveni odgoj, radni odgoj, samozaštitni odgoj i ekološki odgoj (egzistencijalno područje).

Kroz socijalni odgoj, treninzima socijanih vještina cilj je afirmirati korisnike za život u zajednici i nenasilnu komunikaciju. Također je cilj raditi na samoaktualizaciji korisnika, razvoj osjećaja vlastite vrijednosti i pozitivne slike o sebi (humanistički odgoj).  

Kroz razne igre poticati ćemo kreativnost djece sa Down sindromom. Nabavkom materijala u vidu pribora za crtanje, papira, ukrasnih papira, plastelina i sličnih didaktičkih pomagala, omogućiti ćemo što kvalitetniji rad sa djecom. Kroz HEART radionice naše korisnike ćemo naučiti da iskažu svoje emocije i da uče kroz njih, budući da je svrha ovih radionica iscjeljenje i prevazilaženje stresnih situacija.

Budi i ti dio promjene!
DONIRAJ za didaktičku igračku i knjigu i umanji roditeljsku brigu

Cilj projekta je formiranje “Didaktoteke” i omogućavanje djeci sa poteškoćama u razvoju, njihovim roditeljima, asistentima u nastavi, nastavnicima, stručnim saradnicima dostupnost didaktičkog materijala i stručne literature koja je neophodna u najvažnijoj fazi razvoja djeteta. Ovim projektom intenzivirao bi se individualni rad roditelja i djeteta kod kuće uz stručno savjetovanje terapeuta.